««« Avalehele

          Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeeia | Kaart | Kontakt |
  Teie arvamus Linna planeeringust.      Ваше мнение о планировке города.       Your opinion about the city planning.
   Naita teisi arvamusi.                               Показать высказанные мнения.              Show the pronounced opinions. 

Narva linna detailplaneeringute skeem PDF formaadis seisuga 16.01.2007. 14.11.2006. 19.09.2006. 13.01.2005.  24.04.2004.  01.02.2002.  14.11.2002. 11.04.2003.

 Juhend "Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nõuded" >>>> Blanketid

 

  PLANEERINGUTE LEPPEMÄRGID   (PDF)

Detailplaneeringute algatamine 2008

Detailplaneeringute algatamine 2007

Detailplaneeringute algatamine 2006

Detailplaneeringute algatamine 2005

Detailplaneeringute algatamine 2004

Detailplaneeringute algatamine 2003

Detailplaneeringute algatamine 2002

Detailplaneeringute algatamine 2001

Detailplaneeringute algatamine 2000

Detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Detailplaneeringu kehtestamine


Detailplaneeringute algatamine

2006. a.

  Tiigi tn 7 maa-ala 14.12.2006. nr 236 :  Tellija - Sundstrand OÜ. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine, maa-ala kruntideks jagamine, liikluskorralduse ja jalakäijate teede lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 3,4 ha.

  Juhhanovi tn 5 maa-ala 14.12.2006. nr 235 :  Tellija - Siseministeerium.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine uue Siseministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste ühise haldushoone ehitamiseks, maa-ala krundipiiride täpsustamine, liikluskorralduse ja jalakäijate teede lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 2,4 ha.

  Narva Vanalinna linnosa üldplaneering 30.11.2006. nr 208 :  Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.  Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on tulevikustrateegia väljatöötamine ja üldplaneeringu rakendamine vanalinna ajaloolise ja geograafilise ehituse- ja arendustegevuse teostamiseks linnaosa territooriumil. Planeeritava ala pindala on ca 45.8 ha.

  Oru tn 10 ja selle läheala 02.11.2006. nr 177 :  Tellija - OÜ Narva Ehitusprojekt 11.09.2006.a, nr 1291/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine, krundipiiride täpsustamine, sihtotstarbe määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,6 ha.

  Heitvetepuhastusjaam maa-ala 20.10.2006. nr 169 :  Tellija - AS Narva Vesi 16.10.2006.a, nr 1488/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse andmine autobussipargi ehitamiseks, sihtotstarbe määramine, maa-ala jagamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine ja tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 1,0 ha.

  Rahu 18a maa-ala 20.10.2006. nr 164 :  Tellija - KÜ Rahu 18/3 30.06.2006.a, nr 915/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine 9-kordse elumaja ehitamiseks, maa-ala jagamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,46 ha.

  Rahu 4d maa-ala 28.09.2006. nr 153 :  Tellija - OÜ Õnneratas 26.04.2006.a, nr 525/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine, krundi piiride laiendamine, sihtotstarbe muutmine, maa-ala heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha.

  Lavretsoi tn 7 14.09.2006. nr 150 :  Tellija - OÜ Dürai 17.05.2006.a, nr 646/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine olemasolevale restoranile mansardkorruse pealeehitamiseks; maa- ala heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 0,01 ha.

  Narva linna tööstuspiirkonna linna osa   14.09.2006. nr 149 : Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.  Tööstuspiirkonna üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava ala sees tööstushoonete rajamiseks sobilike alade määramine, moodustatavate koostööpiirkondade sihtotstarvete, üldfunktsioonide ja piiriettepanekute tegemine, liikluskorralduse, heakorra ja haljastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude (magistraaltrasside) asukoha määramine ning varustamise lahendamine, arvestades vajadust suurendada maakasutuse intensiivsust üldplaneeringuga tööstus- ja tootmisalaks ettenähtud piirkonnas. Planeeritava ala pindala on ca 597 ha.

  Rahu tänava   06.07.2006. nr 120 : Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse lahendamine (juurdepääsude ja parkimise), tee laiendamine, krundipiiride täpsustamine, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 16,2 ha.

  Hariduse tänava maa-ala   06.07.2006. nr 119 : Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-ala liikluskorralduse lahendamine (juurdepääsude ja parkimise), tee lahendamine, krundipiirde täpsustamine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 4,5 ha.

  Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3  06.07.2006. nr 118  :  Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine tervise- ja spordikompleksi ehitamiseks ning terviseradade rajamiseks; maa- ala kruntideks jagamine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 88 ha. KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM

  Tallinna mnt maa- ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) 01.06.2006. nr 92 : Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), tee laiendamine, krundipiiride täpsustamine, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 3,6 ha.

  Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala 01.06.2006. nr 91 : Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine; krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine. Planeeringu eesmärk on siduda maa-ala planeeritava Äkkeküla 2 ja 3 terviseradade detailplaneeringu loogiliseks jätkuks. Maa-ala autobussipargi poolses osasse näha ette „skeitpargi” rajamine. Planeeritava ala pindala on ca 9,3 ha.

  Kerese tn maa-ala (Kreenholmi rist kuni Rahu tn viadukt) 01.06.2006. nr 90 : Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), tee laiendamine, krundipiiride täpsustamine, ehitusõiguse andmine, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 9 ha. 1Skeem PDF

  Honor ja Victoria bastionide ning nende läheala   01.06.2006. nr 88 : Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala korrastamine; pargi heakorrastuse lahendamine, bastionide korrastamine, kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja parkimise määramine, haljastuse ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 11 ha.

  Kangelaste 37   01.06.2006. nr 85 : Tellija - BVL Kapital AS 27.04.2006. nr 531/1-11.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine korterelamu ehitamiseks; maa-ala heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,82 ha.

  Linda pargi ja selle lähiala   04.05.2006. nr 72 : Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala korrastamine; pargi heakorrastuse lahendamine, korterelamute liikluskorralduse ja parkimise määramine, haljastuse ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 1,3 ha

  Puškini-Malmi tänavate vahelise siseõue maa-ala   04.05.2006. nr 71 : Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala korrastamine; hoovisisese haljastuse ja liikluskorralduse ftuurdepääsude ja korruselamute parkimise lahendamine), jalakäijate teede lahendamine, krundipiiride täpsustamine ning tehnovõrkude asukoha määramine.  Planeeritava ala pindala on ca 1,3 ha

  Vikerkaare tn 1   04.05.2006. nr 70 : Tellija - EÜ Dobrõi Vetšer 05.04.2006. nr 422/1-11.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine ridaelamu ehitamiseks; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,2 ha

  Elektrijaama tee 1   20.04.2006. nr 65 : Tellija - AS ER Baltic Electrotechnics and Automation 17.03.2006. nr 333/1-11.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine uue tootmishoone (elektritehniliste ja automatiseerimisseadmete montaaž ja remont) ehitamiseks ja tootmismaa piiride laiendamiseks; maa-ala liikluskorralduse, heakorrastuse, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja nendega varustamise lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,84 ha

  Rahu tn 36b   06.04.2006. nr 55 : Tellija - AS Estpak Narva 02.03.2006. nr 277/1-11.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine kauplus-lao ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,43 ha.

  1.Mai tn 9 selle läheala  23.03.2006. nr 50 : Tellija - ETP Kinnisvaraarenduse OÜ 09.12.2005. nr 1347/1-11.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse andmine korterelamu ehitamiseks, krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine' tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine 1. Mai 9 krundi omanik on ETP Kinnisvaraarenduse OÜ. Planeeritava ala pindala on ca 0,12 ha.

  Jõe tn 4 ja selle läheala  23.03.2006. nr 49 : Tellija - Pjotr Jefimov 18.10.2005. nr 1121/1-11.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundipiiride määramine, ehitusõiguse andmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,3 ha.

  3.Roheline tn 4 ja 6  23.03.2006. nr 48 : Tellija - OÜ Viira Pluss 24.01.2006. nr 106/1-11.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine SPA- keskuse ehitamiseks (kaubandus, SPA, konverentsisaalid), maa- ala heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,2 ha.

  Daumani tn 13a  23.03.2006. nr 47 : Tellija - OÜ Narva Kinnisvarabüroo 16.02.2006. nr 211/1-11.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse elumaja ja kohviku ehitamiseks, maa- ala heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,25 ha.

  Daumani 30  09.02.2006. nr 15 : Tellija - AS Triverk 05.01.2006.a, nr 23/1-11.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse andmine õppekeskuse ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 1,57 ha. Plaan PDF

  Hariduse tänava maa-ala   09.02.2006. nr 14 : Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse, tee laiendamine, krundipiiride täpsustamine,heakorrastuse, ja haljastuse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha. (Lähteülesande muutmine 06.07.06 nr 119)

  Võidu pargi maa-ala (välja arvatud Joala tn 8b)  09.02.2006. nr 13 : Tellija Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on pargi korrastamine linna rohe-ja puhkealaks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, krundipiiride määramise ning pargi hilisema munitsipaalomandisse taotlemine. Planeeritava ala pindala on ca 2,3 ha.

  Kangelaste 21a  09.02.2006. nr 12 : Tellija - OÜ Blizzard 18.10.2005.a, nr 1122/1-11.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse andmine mitmekorruselise korterelamu ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.

  Mõisa tn äärse maa-ala  09.02.2006. nr 11 : Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse andmine linna raamatukogu ehitamiseks, maa-ala kruntideks jagamine hilisema munitsipaliseerimise eesmärgil, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 1,9 ha

 ««« Avalehele

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

© 2007 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Tel. +372 3599050