««« Avalehele  

         Narva Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet          

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

 Narva vaade kosmosest

 

1997. a. mõõdistused

1998. a. mõõdistused

1999. a. mõõdistused

2000. a. mõõdistused

2001. a. mõõdistused

2002. a. mõõdistused

2003. a. mõõdistused

2004. a. mõõdistused

 

2000. aasta geodeetiliste 

tööde aruandeid

 

2001. aasta geodeetiliste 

tööde aruandeid

 

2002. aasta geodeetiliste 

tööde aruandeid

 

2003. aasta geodeetiliste tööde aruandeid

 

2004. aasta geodeetiliste tööde aruandeid

 

2005. aasta geodeetiliste tööde aruandeid

 

2006. aasta geodeetiliste tööde aruandeid

Geodeesia ja kartograafia alal  

Põhilised ülesanded Narva haldusterritooriumi mõõdistamise ja kaardistamise seisundi ja vajaduste selgitamine ning selle põhjal Narva geodeesia ja kartograafia arengukava väljatöötamine ja elluviimine; topograafiliste, geodeetiliste, kartograafiliste ja maamõõdutööde tellimine, nendeks töödeks lähtetingimuste andmine.

Topograafiliste, geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemiseks lubade väljastamine ning registri ja kartogrammi pidamine, samuti geodeetilise põhivõrgu ning punaste joonte registri ja plaani pidamine.

Geodeetilise põhivõrgu järelvalveks (s.h. märkide säilitamise tagamiseks), rekonstrueerimiseks ja tihendamiseks vajalike tööde korraldamine, topograafiliste ja temaatiliste kaartide ja plaanide valmistamise, täiendamise ja uuendamise korraldamine.

Topograafiliste ja geodeetiliste tööde tehniliste projektide koostamiseks lähteandmete ja -materjalide väljastamine ning nende projektide läbivaatuse, ekspertiisi ja heakskiitmise (kinnitamise) korraldamine.

Linna ja linnaosade halduspiiride ning kinnistute (kruntide) moodustamine ja mõõdistustööde korraldamine, halduspiiride ja kinnistute plaani pidamine, maaregistri ja maaregistrikaardi pidamine.

Ehitiste märkimistööde ja teostusmõõdistuse korraldamine, tehnovõrkude plaani pidamine.

Narva linna üldpindala on 84 001 505 m2 (8 400 ha), mis koosneb 3 osast - Narva linn ise hõlmab 6204 ha (ilma veehoidla territooriumita) , Kudruküla linnaosa all on (560 ha), aiandusühistute “Olginski” ja "Berjozka" all on 58.15 ha. (fail formaadis gif 0,5 mb)    

Kuni 1992. a. Narva linna haldus koosseisu kuulus Narva-Jõesuu alev (fail formaadis PDF).

Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet omab polügonomeetria kõrguspunktide kataloogi, kus leidub 688 spetsiaalset polügonomeetria märki. Antud kataloog tagab topogeodeetiliste ja katastritööde laabumise. (fail formaadis xls 0,4 mb). Lisaks vaadake skeemi uuest rekonstrueeritud osast Narva (PDF või JPG) linna geodeetilisest põhivõrgust (2002).

Geodeetilised mõõdistustööd kantakse planšettidele mõõtkavas 1:500 kõval või pehmel alusel, mis on pidevalt töös. Selliseid planšette on arhiivis 876. Peale selle leidub arhiivis topograafilise sisuga materjale ligikaudu 1730 nimetust.  Näiteks, vaadake 2000.aastal teostatud geodeetiliste tööde aruandeid.  Narva planšetide skeem PDF.

Viimastel aastatel teostatud mõõdistustööd linnas on olemas ka digitaalsel kujul. Praeguseks hetkeks (2004.a) on ligikaudu 70%-di linna territooriumi kohta olemas digitaalsed alused. (fail formaadis jpg 0,5 mb)

Antud tööde teostamise kord on reguleeritud valitsuse määrusega nr. 303 29.08.1995 ja kinnitatud Narva linnavalitsuse määrusega nr 949 05.04 2000 (RTF 0.2 mb) Maa-aluse võrgu näidis

Tuletame meelde, et topogeodeetilisi töid tohivad teostada ainult litsenseeritud spetsialistid (nimekiri). Litsentsi taotlemiseks tuleb täita vastav vorm ( fail formaadis PDF), katastritööde teostamise vorm (Maa-Ameti taotluse ankeet) 

Peale topogeodeetiliste tööde, mida kasutatakse planeerimis-projekteerimistöödel, on linnas olemas ka katastriüksuste plaanid, mis on vajalikud maaüksuste eraldamiseks. Praeguseks hetkeks (19.10.2001) on Narvas 6900 üksust (2411 ha), mis on kantud maakatastrisse. See moodustab umbes 35% linna koguterritooriumist. Katastrisse kantud maaüksusi võite tutvuda siin (fail formaadis jpg 0,4 mb). Projekteerijatele  ja mõõdistajatele (zip fail formaadis dwg 1 mb)

 

Praegu on Narva linnas kinnitatud järgmised linnaosad: Siivertsi, Sutthoffi, Pähklimäe, Kalevi, Vanalinn, Joaorg, Kerese, Soldino, Kreenholmi, Paemurru, Kulgu, Veekulgu ja Elektrijaama, vastavalt kohanimede seadusele (fail formaadis jpg 0,1 mb). Enne 2002. aastat oli Narva linn jaotatud kuueteistkümneks mikrorajooniks.

 1940 oli Narva jaotatud järgmisteks linnaosadeks: Südalinn, Peetri eeslinn, Joaorg, Kreenholmi linnaosa, Siivertsi, Kadastiku, Paemurru ja Jaanilinn. (fail formaadis jpg 0,4 MB)

Kokkuvõtteks

Narva koosneb seega 3 osast - Narva linn, Kudruküla ja Olgino linnaosa.

Narva linna üldpindala on 84 001 505 m2 (8 400 ha), Narva linnas on 123 tänavat, nendest 23 on ümbernimetatud või on taastatud endine nimi. Narva aiandusühistutes on 233 tänavat.

Narva linna tänavate nimekiri.  (zip 15 kb)    

Narva linna 1982.a. tänavate nimekiri.  (PDF 0,9 mb)

Riigiteede nimekiri.

Narva linna Ehitusgeoloogiliste tööde andmebaas.     Ehitusgeoloogiline kaart

Väljatrükkimise hinnakiri.

Narva linnas kaevetööde teostamine  (fail formaadis HTM 0,1 mb)

Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegemise kord  (2002.a)  ja mõõdistuste kord Eestis 2007 (vana)

Digitaalsel joonisel kasutatavad leppemärgid ja kihijaotus.  Leppemärgid 2007 PDF ja DWG

Mõõdistuste kord Lätis  (fail formaadis DOC 0,1 mb)

Mõõdistuste kord Ukrainas  (fail formaadis DOC 0,8 mb)

Kehtiv mõõdistuste kord Venemaal (1997 aastast) (fail formaadis DOC 1,0 mb)

AS Eesti Telefoni nõuded digitaalsetele suuremõõtkavalistele plaanidele (fail formaadis PDF 0,2 mb)

Mitteametlikud leppemärgid mõõtkavas 1:500 (fail formaadis DOC 2 mb) ja Projekteerimise geodeetilised uurimistööd. Teostusmõõdistamine. (1:500 – 1:2000)

L-Est <---> Geo ---- koordinaatide konverter

>MAAKATASTRISEADUS

Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord või (fail formaadis txt)

Kohanimeseadus 2003.

Teeseadus

Maakorraldustööde tegevuslitsentside väljaandmise, peatamise ja tühistamise kord.

Geodeetilise süsteemi kehtestamine.

Aadressandmete süsteemi kehtestamine (2007.a.)

Geoidi kõrguse kalkulaator BK77

KARISTUSSEADUSTIK

Geodeetilised võrgud Maaamet-2006)

Riigihangete Seadus

Kohanime määramise kord (Narva Linnavolikogu 06.05.2010 nr 20) korralduse eelnõu 1. Rootsi lõvi plats 

                                                                                                                                      2. Künka tänav

««« Avalehele  

 

   

  Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

© 2010 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Tel. +372 35 99050