Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet          

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPO-GEODEETILISTE TÖÖDE  2001 .a.

Lähtudes partnerluslepingust Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ameti ja AS Narva Vesi vahel, kus sätestatakse 2001.a. geodeetiliste mõõdistustööde finantseerimine vastavalt 1 (üks) miljon krooni Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ameti poolt ja 1 (üks) miljon krooni AS Narva Vesi poolt kinnitada antud tööde täitmiseks riigihanke väljakuulutamisega läbirääkimistega väljakuulutamine. Projekti raames teostatakse mõõdistustöid 13- nes paigas, enamasti uutes mikrorajoonides, kus pole seda siiani tehtud. Samuti on mõõdistustööde teostamine vajalik maareformi läbiviimiseks. Täpne geodeetiline informatsioon digitaalsel kujul on igapäevaseks tööks hädavajalik nii arhitektuuriametile, kui ka paljudele teistele ametkondadele. Ette on valmistatud pakkumise kutse konkursi korraldamiseks geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks. Soovitakse üle vaadata kõik põhilised aluspunktid geodeetilises võrgus. Viimane taoline ülevaatus toimus 10 aastat tagasi ja uus ülevaatuse aeg on käes. On karmistunud ka nõudmised aluspunktidele- 1999.a. viis korda katastrimõõdistustele ning on ka oodata nõudmiste tõusu geodeetilistele mõõdistustele. Lisatud on skeem planeeritud mõõdistustöödest. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lugupeetud kolleegid!

Seoses kaebusega, et riigihanke pakkumise tähtaeg on liiga lühike nii suuremahulise töö jaoks, pikendame riigihanke tähtaega esialgselt tähtajalt, mis oli 28.09.2001.a. tähtajale 15.10.2001.a. riigihanke seaduse § 25 alusel.


Samuti seoses kaebustega, et riigihanke tööde teostamise tähtaeg on ebareaalselt lühike ning langeb enamalt jaolt talvisele perioodile, kus tööde teostamise kiirus pole sama, mis suvisel perioodil, pikendame ka hanke teostamise tähtaega esialgselt 3-lt kuult 9- le kuule tähtajaks 31.07.2002.a. riigihanke seaduse § 25 alusel. 

Anname teada järgmist:
Hanke pakkumise dokumentidesse on sisse viidud täiendused ja muudatused.
! Palume jälgida muudatusi meie koduleheküljel http://www.narvaplan.ee/geotoode2001.htm 


Ülar Mark

Narva linna peaarhitekt 

 

NARVA LINNA GEODEETILISE PÕHIVÕRGU REKONSTRUEERIMISE JA RAJAMISE RIIGIHANKE PAKKUMISE KUTSE

1.       PAKKUMISE KUTSE

1.1     Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet (edaspidi ostja) kutsub Teie ettevõtet vastavalt Riigihangete seadusele (RT I 2000, 84, 534; RT I 2001, 40, 224; RT I 2001, 34, 189) osalema väljakuulutamisega läbirääkimistega riigihanke pakkumismenetluses ja pakkuma oma teenuseid riigihanke “Narva linna kohaliku geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine” teostamiseks.

1.2     Riigihanke korraldajaks ja teenuse ostjaks on Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet, Peetri plats 5, Narva 20308.

1.3     Pakkumisel osalemiseks tagatist ei nõuta

1.4     Pakkumised peavad olema jõus vähemalt 90 päeva arvates pakkumise esitamise tähtpäevast.

1.5     Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.oktoober 2001 kell 15:00.

1.6     Ostja kontaktisikuks käesoleva hanke osas on Narva linna peaarhitekt Ülar Mark, kes annab täiendavat informatsiooni hanke kohta elektronposti teel: ular.mark@narvaplan.ee.

2.       PAKKUMISE ESITAMISE JUHEND

2.1     Pakkumised ja kõik nende juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles.

2.2     Pakkumine, sh lisad, koopiad, muud käesolevas pakkumiskutses nõutud dokumendid ja abimaterjalid tuleb esitada kirjalikult, kinnikleebitud ja pitseeritud pakendis, rakendades abinõusid, mis hajutaksid kahtluse pakkumise võimalikust eelnevast avamisest.

2.3     Pakkumise pakend peab sisaldama eraldi kinnises ja tähistatud pakendis pakkumise maksumust etappide kaupa.

2.4     Pakkumise pakendile kantakse järgmised kirjed:

2.4.1          Ostja nimetus ja aadress:

Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet

Peetri plats 5, Narva 20308

2.4.2          Pakkumise nimetus:

Narva linna kohaliku geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine

2.4.3          Pakkumise esitaja nimetus ja aadress

2.4.4          Hoiatusmärge “Mitte avada enne hanke avaistungit

2.5     Pakkumise põhidokument peab olema esitatud firmablanketil ja alla kirjutatud pakkumise esitanud ettevõtte juhi või tema poolt volitatud esindaja poolt.

3.       PAKKUMISTE AVAMINE

3.1     Pakkumiste avamine toimub 15.oktoobril 2001 kell 15:30 Narva Linnavalitsuse saalis (1.korrus) aadressil Peetri plats 5, Narva, Riigihangete seaduse § 42 kehtestatud korras.

3.2     Kõigil pakkujatel on õigus isiklikult või volitatud isikute kaudu osaleda pakkumiste avamisel.

3.3     Pakkujatele, kes ei osalenud pakkumiste avamisel saadetakse pakkumiste avamise protokoll.

4.       PAKKUMISE TEHNILINE KIRJELDUS

4.1     Pakkumise tegemisel peab pakkuja juhinduma käesolevast pakkumise kutsest ning käesoleva pakkumise kutse Lisas 1 toodud tehnilistest nõuetest Narva linna kohaliku geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimiseks ja rajamiseks ning Lisas 2 toodud nõuetest.

4.2     Hanke teostamisel on aluseks Ostja poolt antavad lähtematerjalid, mis antakse hanke teostajale üle tasuta.

4.3     Hanke teostamise tulemusena Ostjale üleantavad materjalid peavad vastama käesoleva hankekutse Lisas 1 ja Lisas 2 toodud nõuetele.

5.       PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI TÕENDAMINE

5.1     Pakkumisel võivad osaleda pakkujad:

  • kes on maksevõimelised;
  • kelle vara ei ole sekvestreeritud;
  • kelle suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  • kellel on vähemalt kolmeaastane geodeetiliste põhivõrkude rajamise kogemus;
  • kellel ei esine maksuvõlgnevusi riiklike ja kohalike maksude osas.

5.2     Pakkuja esitab kvalifitseerumiseks järgnevad dokumendid:

5.2.1          Ettevõtte blanketil vormistatud väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumisel osalemise taotlus, mille on ettevõtte juhi või tema poolt volitatud isiku allkiri.

5.2.2          Kehtiv väljavõte äriregistri B-kaardist.

5.2.3          Pakkuja maksevõimelisust tõestavad dokumendid:

-          maksuameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta või maksuvõla ajatamise kokkulepe (originaal)

-          väljavõte viimase kahe majandusaasta netokäibe kohta geodeetiliste tööde teostamise osas.

5.2.4          Ettevõtte juhi või volitatud isiku poolt allkirjastatud ülevaade ettevõttest ja tegevusvaldkondadest, sh:

-          Aktsia- või osakapitali ning põhivarade suurus ja väljavõte põhivarade nimekirjast

-          Põhikohaga töötajate arv

-          Infotehnoloogiline (sh tarkvaralitsentsid) ja geodeetiliste instrumentidega varustatus. Eraldi näidatakse ära, milliseid infotehnoloogilisi ja geodeetilisi seadmeid pakkuja omab või rendib.

5.2.5          Viimase kolme aasta jooksul tehtud geodeetiliste põhivõrkude rajamise või rekonstrueerimise tööde ülevaade (sh riigihangetena) nii peatöövõtu kui alltöövõtu korras koos tellija nimetamisega (näidates ära eraldi peatöövõtu või alltöövõtu korras tehtud tööd).

5.2.6          Kehtiva geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise litsentsi koopia õigusega rajada ja rekonstrueerida riiklikke ja kohalikke geodeetilisi põhivõrke.

5.2.7          Hanke teostamisel osalevate töötajate nimekiri koos nende kvalifikatsiooni ja erialase tööstaaži näitamisega ning koopia erialast haridust tõendavast dokumendist

6.       HANKE ÜLDREEGLID JA TINGIMUSED

6.1     Pakkumise esitamine tähendab pakkuja täielikku nõustumist kõigi hanke eri- ja üldtingimustega ning reeglitega, mis on teatavaks tehtud käesolevas pakkumiskutses.

6.2     Pakkumismenetluses osalejal ei ole õigust nõuda Ostjalt pakkumise tegemisega seotud kulude hüvitamist.

6.3     Ühelt pakkujalt võetakse vastu ainult üks pakkumine.

6.4     Lubatud on ühispakkumise tegemine.

7.       HANKE PAKKUMISE HINDAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

7.1     Pakkumine peab sisaldama järgmisi dokumente:

7.1.1          Hanke eskiisprojekt koos seletuskirjaga

7.1.2          Hanke teostamise ajagraafik

7.1.3          Pakkumise hind eesti kroonides koos käibemaksuga etappide kaupa

8.       HINDAMISKRITEERIUMID

8.1     Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimustega.

8.2     Vastavaks tunnistatud pakkumiste võrdlemisel ja hindamisel kasutatakse hindamiskriteeriumitena majanduslikult kõige soodsama pakkumise tuvastamiseks väärtuspunktide süsteemi järgmiste kriteeriumite alusel suhtelise tähtsuse järjekorras:

8.2.1          Pakkumise maksumus: osakaal 40 väärtuspunkti. Pakkumise maksumuse väärtuspunktide määramisel saavutab maksimaalsed väärtuspunktid kõige odavam pakkumine. Teised saavad 40-st võimalikust punktist sama suhtarvu võrra vähem punkte, mille võrra nende pakkumine on kõige odavamast pakkumisest kallim.

8.2.2          Hanke teostamise ajagraafik: osakaal 20 väärtuspunkti. Maksimaalsed väärtuspunktid saab pakkuja, kes teostab hanke kõige kiiremini. Teised saavad 20-st võimalikust punktist sama suhtarvu võrra vähem punkte, kui nendel kulub hanke teostamiseks kauem aega.

8.2.3          Varem teostatud analoogiliste tööde olemasolu: osakaal 25 väärtuspunkti. Väärtuspunktide määramisel saavutab maksimaalsed väärtuspunktid pakkuja, kes on eelnevalt teostanud enim analoogilisi töid. Teised saavad 25-st võimalikust punktist sama suhtarvu võrra vähem punkte, mille võrra on pakkuja teostanud vähem analoogilisi töid võrreldes kõige parema pakkujaga. Sealjuures saab 0 punkti pakkuja, kes varem pole analoogilisi töid teostanud.

8.2.4          Hanke teostamiseks pädeva personali, sh geodeetilise kõrgharidusega spetsialistide olemasolu: osakaal 15 väärtuspunkti. Väärtuspunktide määramisel saavutab maksimaalsed väärtuspunktid pakkuja, kelle personali hulgas on geodeetilise kõrg- ja eriharidusega spetsialistide arv kõige suurem. Teised saavad 15-st võimalikust punktist sama suhtarvu võrra vähem punkte, mille võrra pakkuja personali hulgas on vähem geodeetilise kõrg- ja eriharidusega spetsialiste.

9.       PAKKUMISTE TAGASILÜKKAMINE

9.1     Ostja jätab endale õiguse tagasi lükata need pakkumised, mis ei vasta käesoleva kutse dokumentides esitatud vormistus-, kvalifikatsioon- ja tehnilistele tingimustele.

9.2     Ostja jätab endale õiguse pakkumised tagasi lükata, kui need ületavad Narva Arhitektuuri ja Planeerimise Ameti poolt Narva linna geodeetilise põhivõrgu rajamiseks ette nähtud rahalisi vahendeid.

10.   HANKELEPINGU SÕLMIMINE

10.1  Hankeleping sõlmitakse Ostja ja isiku vahel, kelle pakkumine on tunnistatud edukaks.

10.2  Edukaks tunnistatud pakkumise teinud pakkujal ei ole lubatud tööde, mis on seotud Narva linna kohaliku geodeetilise põhivõrgu rajamisega, allhankimine või delegeerimine. Lubatud on allhangete tegemine mitte-geodeesiaalaste tööde teostamiseks (Nt: Tsentrite ja tunnuspostide valmistamine jms.).

10.3  Kui edukaks tunnistatud pakkumise esitanud pakkuja keeldub 30 päeva jooksul arvates edukaks tunnistatud pakkumise vastuvõtmisest hankelepingu sõlmimisest või takistab muul viisil hankelepingu sõlmimist, on Ostjale õigus tunnistada edukaks pakkumiste hindamisel II jäänud pakkumise.

10.4  Isikule, kellega sõlmitakse hankeleping, maksab Ostja peale lepingu sõlmimist 10 päeva jooksul ettemaksu vähemalt 10% hankelepingu kogumaksumusest. Järgnev finantseerimine toimub vastavalt valminud tööetappidele.

    Vana lisa 1. Fail DOC formaadis 0,3 MB.    Uus lisa 1 Fail DOC formaadis 7,5 MB või PDF.

    Vana lisa 2. Fail DOC formaadis 0,3 MB.   Uus lisa 2 Fail DOC formaadis 0,5 MB või PDF.

    On esitatud järgmisi küsimusi riigihanke osas 

 

Narva linna polügonomeeria skeem

 


< tagasi

 

 

  Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

© 2001 Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet. Tel. +372 35 99050