Narva Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

 

nr 46/21 25.09.2003.a.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse kinnitamine

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22, 23, 141) § 22 lõike 1 punktile 34 ja Narva Linnavolikogu 19.06.2003.a. otsusele

nr 91/18

Linnavolikogu m ä ä r a b:

1. Reorganiseerida Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linna Planeerimise Amet, Maaosakond ja Ehitusinspektsioon nende ühendamise teel ning asutada alates 01.10.2003.a. nende baasil Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

2. Kinnitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus (lisatud).

3. Lõpetada seoses ühendamisega Arhitektuuri- ja Linna Planeerimise Ameti, Maaosakonna ja Ehitusinspektsiooni tegevus.

4. Üle anda Arhitektuuri- ja Linna Planeerimise Ameti, Maaosakonna ja Ehitusinspektsiooni vara asutatavale Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile.

5. Narva Linnavalitsusel moodustada komisjon seoses Arhitektuuri- ja Linna Planeerimise Ameti, Maaosakonna ja Ehitusinspektsiooni reorganiseerimisega ning vara üleandmisega seotud toimingute teostamiseks.

6. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

Mihhail Stalnuhhin

esimees

 

KINNITATUD

Narva Linnavolikogu 25.09.2003.a.

määrusega nr 46/21

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

P Õ H I M Ä Ä R U S

1. Üldsätted

1.1 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (edaspidi – Arhitektuuriamet) on Narva Linnavalitsuse (edaspidi - Linnavalitsuse) ametiasutus.

1.2 Arhitektuuriameti ametlik nimetus on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

1.3 Aadress: Peetri plats 5, 20308 Narva linn.

1.4 Arhitektuuriameti kõrgemalseisev organ on Narva Linnavalitsus.

1.5 Arhitektuuriametit juhib ameti direktor.

1.6 Arhitektuuriametil on Narva linna vapi kujutisega pitsat ja dokumendiblanketid ning oma arveldusarved.

1.7 Arhitektuuriamet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

1.8 Arhitektuuriameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab Narva Linnavolikogu Narva Linnavalitsuse ettepanekul.

1.9 Arhitektuuriameti juhindub oma tegevuses riigi ja Narva linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. Arhitektuuriameti põhiülesanded

2.1 Linna haldusterritooriumi katmine planeeringutega, maareformi läbiviimine ja ehitustegevuse järelvalve.

2.2 Linnavalitsuse korralduste eelnõude ettevalmistamine tulenevalt Arhitektuuriameti põhiülesannetest.

2.3 Arhitektuuri ja linnaplaneerimise alal:

2.3.1 linna arengu funktsionaalne ja majanduslik planeerimine;

2.3.2 kaasabi linna arengukava koostamisel;

2.3.3 linna üldplaneeringu täiendamine ja muutmine;

2.3.4 linna arenguprojektide juhtimine ja koordineerimine;

2.3.5 sotsioloogiliste uurimuste tellimine;

2.3.6 linna planeerimise korraldamine;

2.3.7 detailplaneeringute lähteülesannete koostaine ja detailplaneeringute koostamise korraldamine;

2.3.8 ehitusliku projekteerimise lähteinformatsiooni väljastamine;

2.3.9 linnakujunduse alase töö korraldamine;

2.3.10 arheoloogia- ja muinsuskaitsealase töö korraldamine;

2.3.11 Narva ja temaga piirnevatest haldusterritooriumidest moodustavatest ühishuvidega territooriumide planeeringute koostamine;

2.3.12 detailplaneeringutele ja hoonestusprojektidele krundijaotusplaanide koostamine, ning nende hoonestamiseks tingimuste määramine ja väljastamine;

2.3.13 planeeringutele ja projektidele läbivaatuse, kooskõlastuse ja ekspertiisi korraldamine ning nende järelevalve teostamine;

2.3.14 planeeringute avalikustamine, avalikustamise tulemuste süstematiseerimine ja analüüs ning nende esitamine seisukohavõtuks linnavalitsusele. Planeeringute esitamine Linnavolikogule algatamiseks, vastu võtmiseks ja kehtestamiseks.

2.4 Maakatastri alal:

2.4.1 maakatastriseaduse ja teiste katastrialaste õigusaktide täitmine;

2.4.2 maakatastriandmete pidamine ja arvestus;

2.4.3 kinnistamisotsuste registreerimine;

2.4.4 maakasutusdokumentide arvestus ja säilitamine;

2.4.5 katastriüksuste andmebaasi pidamine (digitaalne);

2.4.6 maakasutajate ja kinnistatud maaüksuste kohta käivate andmete väljastamine projekteerijatele.

2.5 Maakorralduse alal:

2.5.1 riigi- ja munitsipaalmaa reservfondi (huvi) määratlemine;

2.5.2 osavõtt kinnisasja maakorraldustoimingutest (ümberkruntimine, vahetamine, jagamine jne);

2.5.3 katastriüksuste sihtotstarbele liikide määramine;

2.5.4 kinnisasja kitsenduste väljaselgitamine;

2.5.5 kinnisasjale otstarbeka juurdepääsude tagamine.

2.6 Geodeesia alal:

2.6.1 geodeesiaalase töö korraldamine;

2.6.2 geodeesia põhivõrgu säilivuse (korrashoiu) järelvalve, rekonstrueerimiseks ja tihendamiseks vajalike tööde korraldamine:

2.6.3 linna haldusterritooriumi mõõdistamise ja kaardistamise vajaduste selgitamine;

2.6.4 informatsiooni vahetus Maakatastriga;

2.6.5 topograafiliste ja temaatiliste kaartide ja plaanide valmistamine, täiendamine ja uuendamine;

2.6.6 ehitiste väljamärkimistööde ja teostusmõõdistuse ja tehnovõrkude valveplaani uuendamine ja tehniliste andmebaasi pidamine;

2.6.7 mõõdistamistööde teostamiseks lähteandmete väljastamine (vastavalt kokkuleppele Maakatastriga) litsentseeritud maamõõdufirmadele;

2.6.8 maaüksuste geodeetilise andmebaasi loomine ja täiendamine;

2.6.9 maamõõdutööde tellimine;

2.6.10 topo-geodeetilise arhiivi korrashoid, täiendamine ja informatsiooni väljastamine;

2.6.11 topo-geodeetiliste tööde pisteline kontroll.

2.7 Maade hindamise alal:

2.7.1 osalemine linnamaade hinnatsoonide määratlemises ja analüüsis, maa korralise hindamise avalikustamise ettevalmistamine;

2.7.2 maa hinna määramine maa ostueesõigusega erastamisel, hoonestusõiguse seadmisel ja muudel puhkudel;

2.7.3 osalemine maa maksumäära ettevalmistamisel;

2.7.4 aasta maamaksu andmete ettevalmistamine maakasutajate ja maaomanike lõikes ning selle edastamine Maksuametile.

2.8 Maaomandi ettevalmistamise alal:

2.8.1 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimingute ettevalmistamine, linnavalitsuse korralduste eelnõude ettevalmistamine, maakatastris ja maakohtu kinnistusametis registreerimine;

2.8.2 juriidiliste ja füüsiliste isikute maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute ettevalmistamine;

2.8.3 Narva Linnavalitsuse pädevuse kuuluva riigi- ja munitsipaalomandisse antava maa eeltoimingute läbiviimine;

2.8.4 hoonestusõiguse seadmise eeltoimingud;

2.8.5 teenindusmaa määratlemine ja korralduste eelnõude ettevalmistamine;

2.8.6 postiaadresside omistamise ettevalmistamine.

2.9 Ehitusjärelvalve alal:

2.9.1 ehitusseaduse ja Narva linna ehitusmääruse täitmise kontrollimine;

2.9.2 ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontroll;

2.9.3 ehitusprojekti ekspertiisi korraldamine vastavalt vajadusele;

2.9.4 linnavalitsusele ettepanekute tegemine linnaehitusnõukogu koosseisu kinnitamiseks ja muudatuste tegemiseks;

2.9.5 ehituslubade ja kasutuslubade väljaandmise, ning nende kehtetuks tunnistamise ettevalmistamine;

2.9.6 ehitusjärelvalve teostamine vastavalt Ehitusseaduse nõuetele;

2.9.7 ehitustööde teostaja vastavuse kontroll;

2.9.8 valminud ehituse ülevaatuse teostamine ja ehitusdokumentatsiooni säilitamine arhiivis;

2.9.9 ehitise kasutamise ja korrashoiu kontrollimine ja ettekirjutuste tegemine avastatud puuduste kõrvaldamiseks;

2.9.10 ehitusregistri pidamine;

2.9.11 ehitistega toimunud avariipõhjuste uurimise korraldamine;

2.9.12 ehitiste seaduslikkuse kontroll s.h. omavolilise ehitustegevuse tõkestamine;

2.10 Kauplemislubade vormistamisel ruumide kasutamise küsimuste kooskõlastamine.

3. Õigused

3.1 Arhitektuuriametil on temale pandud ülesannete täitmiseks oma pädevuse piirides õigus:

3.1 saada linnavalitsuse teistelt struktuuriüksustelt ja teistelt asutustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;

3.2 teha linnavalitsusele ettepanekuid arhitektuuri ameti ülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseks ning valmistada ette nende aktide eelnõud;

3.3 teha koostööd teiste asutuste ja organisatsioonide ning muude isikutega käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

3.4 pääseda takistamatult kinnistutele (maakasutustele) kontrolli või järelvalve eesmärgil;

3.5 nõuda maaomanikelt oma pädevuse piires vajalikke dokumente (maaüksuse plaan, ihitus-, projekteelarvelise-, tehnoloogilise- ja täitedokumentatsiooni);

3.6 peatada maamõõdutööd. Topo-kartograafilised ja geodeetilised tööd, mille tegemiseks puudub teostajal nõutav litsents;

3.7 nõuda põhjendatud juhtudel ehitusprojekti ja ehitise või selle osa ekspertiisi;

3.8 esitada taotlusi isikute vastutusele võtmiseks, kes on hävitanud või teisaldanud piirimärke või polügonomeetriapunkte või on rikkunud maaseadusandluse sätteid;

3.9 osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid, oma põhimääruse järgsete ülesannete täitmiseks, vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud tariifidele ja piirandutele vastavate tööde nimistus;

3.10 kaasata töösse lepingu alusel eksperte.

4. Struktuur

4.1 Arhitektuuriameti koosseisus on:

4.1.1 arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond;

4.1.2 geodeesia ja maakorralduse osakond;

4.1.3 ehitusjärelvalve osakond.

5. Juhtimine

5.1 Ametit juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnapea käskkirjaga pärast direktori kandidatuuri linnavalitsuse poolt. Linnapea määrab ametit kureeriva abilinnapea.

5.2 Arhitektuuriameti direktor:

5.2.1 tagab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise ja esindab Arhitektuuriametit nende täitmisel;

5.2.2 otsustab Arhitektuuriametile eraldatud eelarvevahendite kasutamise ja tagab nende sihipärase kasutamise eest;

5.2.3 määrab Arhitektuuriameti ametnike ja abiteenistujate ameti- ja tööülesanded, kinnitab nende ameti- tööjuhendid;

5.2.4 kinnitab Arhitektuuriameti ametnike ja abiteenistujate puhkuse ajakava, vormistab töölähetused, korraldab ametnike täienduskoolitust;

5.2.5 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

5.2.6 kohaldab töötajate suhtes ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;

5.2.7 koostab Arhitektuuriameti aastaeelarve eelnõu;

5.2.8 allkirjastab Arhitektuuriametis koostatud dokumendid, annab Arhitektuuriameti nimel arvamusi ja kooskõlastusi;

5.2.9 esindab oma pädevuse piires Arhitektuuriametit Linnavolikogus, Linnavalitsuses, asutustes ja komisjonides;

5.2.10 direktorit asendab linna peaarhitekt (direktori asetäitja) või direktori poolt määratud muu ametnik;

5.2.11 korraldab Arhitektuuriameti asjaajamist;

5.2.12 annab välja käskkirju ja suulisi korraldusi, mis on seotud Arhitektuuriameti tegevusega ning kontrollib nende täitmist;

5.2.13 sõlmib lepinguid Arhitektuuriameti nimel.

6. Finantseerimine

6.1 Arhitektuuriametit finantseeritakse Narva linna eelarvest. Peale selle on Ametil õigus saada rahalisi vahendeid riigieelarvest, sihtasutustelt, teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, oma majandustegevusest.

6.2 Tasuliste teenuste osutamisel saadavad tulud laekuvad linna eelarvesse ja jaotatakse linnavalitsuse polt kehtestatud korras.

6.3 Arhitektuuriameti bilanssi antud vara on Narva linna omand.

7. Finants-majandusliku tegevuse kontroll

7.1 Ameti finants-majandusliku tegevust kontrollib Narva Linnavalitsuse Rahandusamet.

Ameti finants-majandusliku tegevuse revisjoni teostab Narva Linnavalitsuse Rahandusamet mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.

8. Reorganiseerimine ja likvideerimine

8.1 Arhitektuuriamet reorganiseeritakse või likvideeritakse Narva Linnavolikogu otsused.

8.2 Arhitektuuriameti likvideerimisel antakse kaadrite liikumise ja arvestuse ning töötasu dokumendid säilitamisele linnaarhiivi.

 

< Avalehele

 

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

© 2003 Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Tel. +372 35 99050